Política de privacitat d’Amics del Nepal

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és Amics del Nepal amb seu social al carrer Diputació 296, baixos, despatx al fons del local, 08009 Barcelona i NIF G60916715

Qui és i què fa el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades?

La persona Delegada de la Protecció de Dades és el responsable de vetllar amb diligència pel  compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça postal d’Amics del Nepal o bé a l’adreça electrònica amicsnepal@amicsnepal.org o bé deixar un missatge al contestador al telèfon 933 02 62 76.

Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb Amics del Nepal, o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que en siguis àmic, donant, participant de les nostres campanyes o bé que ens sol·licitessis informació sobre les activitats, iniciatives i campanyes d’Amics del Nepal.

En el cas que s’hagin facilitat les dades personals d’una tercera persona, és la exclusiva responsabilitat de qui ho faci d’haver obtingut prèviament el consentiment d’aquesta persona per a que les seves dades siguin tractades per nosaltres, havent-lo informat prèviament de tot el previst a l’article del regralment general de protecció de dades vigent.

La persona que cedeix a Amics del Nepal la informació personal n’és el responsable de la seva veracitat i actualització de manera que no hi hagi informacions falses o inexactes que puguin suposar perjudicis a Amics del Nepal o a tercers.

Quines dades personals tractem?

Amics del Nepal només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d’edat, en cas de ser menor d’edat necessitem l’autorització del pare, mare o representant legal.

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són:

Dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu:

– Nom
– Cognoms
– DNI
– Edat
– Sexe
– Idioma de preferència
– Correu electrònic
– Telèfon
– Adreça postal
– Aportació econòmica / compra realitzada

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

En cas que no es desitgis rebre informació a través dels perfils de les xarxes socials, hauràs de deixar de seguir a Amics del Nepal a l’esmentada xarxa social, i així automàticament es deixarà de rebre la informació a través d’aquest medi concret.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Per poder complir amb la nostra missió principal de donar suport i ajudar els col·lectius més desafavorits del Nepal tractem les dades dels nostres socis i sòcies, donant i voluntaris amb aquestes finalitats:

– Enviar informació sobre Amics del Nepal per telèfon, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.
– Demanar donatius, increments de quota i altres tipus participació (signatura de campanyes, compra de productes de comerç just…)
– Invitar a actes o esdeveniments organitzats per Amics del Nepal.
– Realitzar enquestes de satisfacció.
– Portar a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per medis electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots contactar amb el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades d’Amics del Nepal a l’adreça postal (carrer Diputació 296, baixos, despatx al fons del local, 08009 Barcelona) o bé a l’adreça electrònica (amicsnepal@amicsnepal.org) o bé deixar un missatge al contestador al telèfon (933 02 62 76).

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb Amics del Nepal com associat, donant o voluntari, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’Amics del Nepal similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones?

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

– Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que Amics del Nepal està subjecte per la seva activitat.
– Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en que tu voluntàriament participes.
– Proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que Amics del Nepal els hagi contractar, i amb qui Amics del Nepal té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.

Si en el futur Amics del Nepal realitzés altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

Quan temps guardarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Amics del Nepal i, un cop finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals.  Acabats els esmentats terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, contactant amb el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades d’Amics del Nepal a l’adreça postal (carrer Diputació 296, baixos, despatx al fons del local, 08009 Barcelona) o bé a l’adreça electrònica (amicsnepal@amicsnepal.org) o bé deixar un missatge al contestador al telèfon (933 02 62 76)..

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

– Al nostre Delegat o Delegada de Protecció de Dades d’Amics del Nepal a l’adreça postal (carrer Diputació 296, baixos, despatx al fons del local, 08009 Barcelona) o bé a l’adreça electrònica (amicsnepal@amicsnepal.org) o bé deixar un missatge al contestador al telèfon (933 02 62 76).
– Davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.

Per qualsevol dubte sobre aquesta política de privacitat o sobre la gestió de les teves dades personal per part d’Amics del Nepal, pots contactar amb el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades d’Amics del Nepal a l’adreça postal (carrer Diputació 296, baixos, despatx al fons del local, 08009 Barcelona) o bé a l’adreça electrònica (amicsnepal@amicsnepal.org) o bé deixar un missatge al contestador al telèfon (933 02 62 76).